Ogólne warunki zakupu za pośrednictwem vidaXL Marketplace 

Załącznik(i)

Ogólne warunki zakupu za pośrednictwem vidaXL Marketplace 

Regulamin Sprzedawca vidaXL

§1. Definicje

vidaXL  Marketplace

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością vidaXL Marketplace Europe BV, z siedzibą przy Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Działająca w Holandii pod numerem VAT NL859812108B01, prowadząca działalność pod numerem Izby Handlowej (KvK) 74214802 na stronach internetowych vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Środowisko

Strona internetowa vidaXL Marketplace. Adres internetowy to „vidaXL”, po którym występuje domena kraju (.nl / .be / .co.uk itp.). Na przykład www.vidaxl.nl i każda inna aplikacja zaprojektowana przez vidaXL Marketplace.

Platforma

Środowisko, w którym strony trzecie oferują Użytkownikom produkty.

Użytkownik (User)

Każdy odwiedzający stronę internetową (Środowisko)

Sprzedający

Osoba trzecia, osoba prawna lub fizyczna, oferująca produkty Użytkownikom za pośrednictwem Platformy

Klient

Użytkownik środowiska, który przystępuje do zakupu przedmiotu za pośrednictwem Platformy.

Umowa Zakupu

Umowa kupna zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Platformy.

Artykuł 2 - Zastosowanie

2.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do zamawiania i zakupu produktów od Sprzedawców za pośrednictwem Platformy (dalej: Ogólne warunki zakupów za pośrednictwem vidaXL Marketplace). Z tymi warunkami można również zapoznać się na stronie internetowej vidaXL Marketplace.

2.2 Każdy Klient, który złoży zamówienie na produkt oferowany przez Sprzedawcę w Środowisku, akceptuje zastosowanie Ogólnych warunków zakupu za pośrednictwem vidaXL  Marketplace.

2.3 Odstępstwa od postanowień niniejszych Ogólnych warunków zakupu za pośrednictwem vidaXL  Marketplace można zgłaszać na piśmie. Pozostałe przepisy pozostaną w pełnej mocy i skutku.

2.4 Niniejsze ogólne warunki zakupu za pośrednictwem vidaXL Marketplace mają zastosowanie zarówno do nabywców, którzy kwalifikują się jako (ogólni) konsumenci, jak i nabywców, którzy kwalifikują się jako konsumenci biznesowi.

2.5 Wszelkie prawa i roszczenia, określone w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu za pośrednictwem vidaXL Marketplace oraz we wszelkich innych umowach zawartych na rzecz vidaXL Marketplace, są również zastrzeżone na rzecz pośredników i innych stron trzecich zaangażowanych przez vidaXL Marketplace, wyraźnie włączając Sprzedającego (-cych).

2.6 vidaXL Marketplace ma prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków zakupu za pośrednictwem portalu vidaXL. Zmienione warunki będą obowiązywać, gdy tylko zostaną opublikowane na stronie internetowej. Jeśli następnie kupujący złoży zamówienie, akceptuje w ten sposób zastosowanie niniejszych warunków.

Artykuł 3 - Kontakt z Klientem

3.1 Klient musi spełnić co najmniej następujące wymagania:

- Klient powinien mieć konto klienta na vidaXL Marketplace;

- Klient musi mieć co najmniej 18 lat;

- Z Klientem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.2 vidaXL Marketplace zawsze ma prawo nie przetwarzać niektórych zamówień od Sprzedawców lub dołączać określone warunki do niektórych zamówień.

3.3 Klient nie ma prawa zezwalać innym na korzystanie z jego konta.

3.4 Klient oświadcza, że działa zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zakupu za pośrednictwem vidaXL Marketplace oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

3.5 Klient jest odpowiedzialny za podanie dokładnych danych na swoim koncie

Artykuł 4 - Oferty stron trzecich

4.1 vidaXL marketplace jest agentem handlowym Sprzedawcy. Klient przyjmuje do wiadomości, że Umowa sprzedaży została zawarta między Klientem a Sprzedawcą oraz że vidaXL Marketplace nie jest lub nie będzie stroną tej umowy.

4.2 W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących produktów zakupionych przez Klienta, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim Sprzedawcą. Klient przyjmuje do wiadomości, że w takich przypadkach nie może odwołać się do vidaXL Marketplace i że vidaXL Marketplace nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za wady zakupionego produktu (-ów).

Artykuł 5 - Zamówienie i dostawa

5.1 Klient może złożyć zamówienie na vidaXL Marketplace w ramach zwykłego procesu zamawiania produktu oferowanego przez Sprzedawcę.

5.2 Klient otrzymuje rachunek od Sprzedającego

5.3 Prawo własności dostarczonych przedmiotów zostanie przeniesione dopiero po wypełnienia przez Klienta obowiązku zapłaty.

Artykuł 6 - Zwrot kosztów i płatność

6.1 Klient jest winien kwotę zakupu produktu (produktów) zakupionego od Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy na vidaXL Marketplace. Klient nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty poprzez bezpośrednią płatność na rzecz Sprzedawcy.

Artykuł 7 - Przepisy dotyczące zakupu od Sprzedawcy (-ców)

7.1 Jeśli Klient kupuje produkt od Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy, Klient zobowiązuje się przeczytać i zaakceptować ogólne warunki sprzedaży odpowiedniego Sprzedawcy (-ów), od którego kupuje jeden lub więcej produkt za pośrednictwem Platformy.

Artykuł 8 - Informacje i wykorzystanie danych

8.1 Klient będzie uważnie śledził pocztę e-mail, aby mógł w odpowiednim czasie odnotować informacje przesłane do niego przez vidaXL Marketplace lub Sprzedawcę.

8.2 vidaXL Marketplace nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które nie pojawiają się na czas lub wydają się niejasne, ani za jakiekolwiek oczywiste błędy, niezależnie od tego, od kogo informacje pochodzą lub komu je przekazano.

8.3 Klient oświadcza, że zapoznał się i zgadza się, że jego nazwa i dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu zostaną przekazane Sprzedawcy w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania Umowy zakupu lub jeśli Klient wyraził na to zgodę. Sprzedawca jest uprawniony do wykorzystywania danych Klienta tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do obsługi i wykonania Umowy zakupu lub jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystanie danych.

8.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że system oceny jest częścią procesu sprzedaży. Klient zostanie zaproszony do oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient oświadcza, że w przypadku wyboru weźmie w nim udział w dobrej wierze. Klient gwarantuje, że wszystkie dostarczone przez niego informacje są prawidłowe i nie wprowadzają w błąd. Klient powstrzyma się od podawania i / lub wymieniania obraźliwych, groźnych i / lub zniesławiających informacji.

8.5 vidaXL Marketplace zawsze ma prawo odmówić opublikowania recenzji na stronie lub jej usunięcia, jeśli jest ona sprzeczna z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, porządkiem publicznym i / lub moralnością.

Artykuł 9 - komunikacja między klientem a Sprzedawcą

9.1 Wszelka komunikacja między Klientem a Sprzedawcą, która przechodzi przez vidaXL Marketplace, może być przeglądana i wykorzystywana przez vidaXL Marketplace w celu:

  • Wspieranie Klienta i / lub Sprzedawcy w przypadku pytań i / lub problemów;
  • Oceny, czy Sprzedawca spełnia wymagania;
  • Analizy ulepszenia procesu

9.2 Klient udziela vidaXL Marketplace pozwolenia na przechowywanie, przeglądanie i korzystanie z komunikacji zgodnie z postanowieniami ust. 1 w tym artykule.

Artykuł 10 - Różne

10.1 vidaXL Marketplace ma prawo do ograniczenia, nie przyznania lub cofnięcia niektórych uprawnień lub zablokowania korzystania z konta lub możliwości zamówienia, odmowy lub ograniczenia przedmiotów Sprzedawcy za pośrednictwem vidaXL Marketplace, w zależności od historii handlu Klienta; według własnego uznania na vidaXL Marketplace.

Artykuł 11 - Rozdzielność postanowień

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków będzie lub stanie się nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność innych postanowień. Uznaje się, że nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez skuteczne postanowienie, które jest możliwie najbliższe nieskutecznemu przepisowi.

vidaXL Marketplace ma zawsze prawo do zaprzestania korzystania z funkcji na potrzeby ofert Sprzedających na vidaXL Marketplace.

Artykuł 12 - Prawo właściwe i jurysdykcja

Ogólne warunki zakupu za pośrednictwem vidaXL Marketplace podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków są kierowane wyłącznie do Sądu Okręgowego w Oost-Brabant, lokalizacja-Hertogenbosch, chyba że prawo wyraźnie określa inny sąd.