Mamy różne regulaminy dla konsumentów i klientów biznesowych. Zobacz odpowiedni regulamin poniżej:

Regulamin dla Konsumentów

Zaktualizowano: 2023-05-17

Niniejsze Warunki ogólne Thuiswinkel.org zostały opracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

 

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Obowiązki konsumentów w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Konsumenci korzystający z prawa odstąpienia od umowy oraz związane z tym koszty

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorców w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 11 – Cen

Artykuł 12 – Realizacja umowy i dodatkowa gwarancja

Artykuł 13 – Dostawa i wdrożenie

Artykuł 14 – Transakcje o przedłużonym czasie trwania: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Artykuł 15 – Płatność

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 17 – Spory

Artykuł 18 – Gwarancja oddziału

Artykuł 19 – Postanowienia dodatkowe lub różne

Artykuł  20 – Zmiana Warunków ogólnych Thuiswinkel.org

 

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, na podstawie której konsument otrzymuje produkty, treści cyfrowe lub usługi w drodze umowy zawieranej na odległość, a przedsiębiorca lub strona trzecia dostarcza te produkty, treści cyfrowe lub usługi zgodnie z umową zawartą między tą stroną trzecią a przedsiębiorcą;
 2. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna, której działania nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawodowej ani biznesowej;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane generowane i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Transakcja o przedłużonym czasie trwania: umowa zawierana na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, w ramach której obowiązek dostawy lub zakupu jest rozłożony na pewien okres;
 7. Trwały nośnik: wszelkie środki, w tym wiadomości e-mail, umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób pozwalający na ich przyszłe wykorzystanie lub odnoszenie się w okresie zgodnym z celem, do którego informacje te są przeznaczone, oraz ułatwiający niezmienione powielanie przechowywanych informacji;
 8. Prawo odstąpienia: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w terminie odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org i oferująca konsumentom produkty, treści cyfrowe (dostęp do nich) i/lub usługi na odległość;
 10. Umowa zawierana na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w przypadku której wykorzystywana jest wyłącznie lub częściowo co najmniej jedna technika porozumiewania się na odległość do momentu zawarcia umowy włącznie;
 11. Wzór formularza prawa odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza dotyczącego prawa odstąpienia od umowy, który znajduje się w załączniku I niniejszych warunków;
 12. Technika porozumiewania się na odległość: środki wykorzystywane do porozumiewania się w sprawie oferty złożonej przez przedsiębiorcę i zawarcia umowy bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Obsługiwane przez: vidaXL Europe B.V.

Nazwa: vidaXL.pl

Adres biura: 

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo

Holandia

Adres e-mail: webservice@vidaXL.pl

NIP: 09188362

VAT NL820055220B01

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych Warunków ogólnych zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób Warunki ogólne są dostępne do wglądu w siedzibie przedsiębiorcy i że zostaną one niezwłocznie przesłane bezpłatnie konsumentowi na jego wniosek.
 3. Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, wówczas w przeciwieństwie do poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, konsument otrzyma tekst niniejszych Warunków ogólnych w formie elektronicznej umożliwiającej łatwe przechowywanie na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskaże miejsce, w którym można uzyskać wgląd w Warunki ogólne w formie elektronicznej. Na wniosek konsumenta przedsiębiorca wyśle dokument bezpłatnie również w wersji elektronicznej lub w innej formie.
 4. Jeśli oprócz niniejszych Warunków ogólnych obowiązują również szczegółowe warunki dotyczące produktu lub usługi, zastosowanie mają odpowiednio akapit drugi i trzeci, a konsument może zawsze powołać się na najkorzystniejszy dla niego zapis w przypadku niezgodności Warunków ogólnych.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie wskazane w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca korzysta z ilustracji, będą one rzeczywistym przedstawieniem oferowanych produktów i/lub usług. Przedsiębiorca nie jest związany oczywistymi błędami lub błędami w ofercie.
 3. Każda oferta zawiera informacje, które wyjaśniają konsumentowi prawa i obowiązki związane z akceptacją oferty.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, z chwilą zaakceptowania oferty przez konsumenta i po spełnieniu przez niego określonych warunków.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie akceptacji oferty drogą elektroniczną. Konsument może rozwiązać umowę, o ile akceptacja nie zostanie potwierdzona przez przedsiębiorcę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazywania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument jest w stanie dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może uzyskać informacje – w ramach ustawowych – o zdolności konsumenta do wypełnienia zobowiązań płatniczych, a także o faktach i czynnikach istotnych dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli badania te dają przedsiębiorcy słuszne podstawy do odmowy zawarcia umowy, ma on prawo, poparte uzasadnieniem, do odrzucenia zamówienia lub wniosku lub do związania jego realizacji ze szczególnymi warunkami.
 5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi, najpóźniej przy dostarczaniu produktu, usługi lub treści cyfrowych, następujące informacje na piśmie lub w formie umożliwiającej ich przechowywanie na dostępnym trwałym nośniku przez konsumenta:
 • adres siedziby przedsiębiorcy, w której konsument może składać skargi;
 • warunki, na jakich konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, oraz sposób, w jaki może to zrobić, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
 • informacje dotyczące gwarancji i istniejącej obsługi posprzedażnej;
 • cenę, w tym wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; koszty dostawy w stosownym zakresie oraz sposób płatności, dostawy lub realizacji umowy zawieranej na odległość;
 • wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli czas trwania umowy przekracza jeden rok lub została zawarta na czas nieokreślony;
 • jeżeli konsument ma prawo odstąpienia od umowy, wzór formularza prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku umowy przedłużonej zapis w poprzednim paragrafie ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy

Przy dostawie produktów

 1. Po zakupie produktów konsument ma prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny w okresie co najmniej 14 dni. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta z pytaniem o powód rozwiązania umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do podania przyczyny.
 2. Okres określony w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, która nie jest stroną przewożącą, lub:
 • jeżeli konsument zamówił kilka produktów: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia
 • wskazana przez konsumenta otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może odmówić przyjęcia jednego zamówienia na kilka produktów z różnymi terminami dostawy, pod warunkiem że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia.
 • jeżeli dostawa produktu obejmuje różne dostawy lub części: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta otrzymała ostatnią dostawę lub ostatnią część;
 • w przypadku umów dot. regularnej dostawy produktów w danym okresie: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta otrzymała ostatni produkt.

Po dostarczeniu usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:

 1. Konsument ma prawo rozwiązać bez podania przyczyny umowę dotyczącą dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w okresie co najmniej czternastu dni. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta z pytaniem o powód rozwiązania umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do podania przyczyny.
 2. Okres określony w ust. 3 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia umowy.

Przedłużony okres odstąpienia od umowy dotyczącej produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeśli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy:

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi ustawowo obowiązkowej informacji o prawie odstąpienia od umowy lub jeżeli nie został przekazany wzór formularza, termin odstąpienia kończy się dwanaście miesięcy po upływie pierwotnie przewidzianego terminu odstąpienia od umowy na podstawie poprzednich ustępów niniejszego artykułu.
 2. Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w terminie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, termin odstąpienia od umowy upływa 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał informacje.

Artykuł 7 – Obowiązki konsumentów w okresie odstąpienia od umowy

 1. W okresie odstąpienia od umowy konsument powinien ostrożnie obchodzić się z produktem i jego opakowaniem. Powinien rozpakować lub stosować produkt wyłącznie w zakresie niezbędnym do oceny charakteru, właściwości i skuteczności produktu. Punktem wyjścia jest fakt, że konsument może obsługiwać i sprawdzać produkt wyłącznie w sposób, w jaki byłoby to dozwolone w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za spadek wartości produktu będący konsekwencją obchodzenia się z produktem w sposób inny niż dozwolony w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za spadek wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich przewidzianych ustawowo informacji o prawie odstąpienia od umowy przed jej zawarciem.

Artykuł 8 – Konsumenci korzystający z prawa odstąpienia od umowy oraz związane z tym koszty

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zgłasza ten fakt przedsiębiorcy w terminie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza dotyczącego prawa odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 14 dni po dniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konsument powinien dokonać zwrotu produkt lub przekazać go (przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaoferował możliwość osobistego odbioru produktu. Termin zwrotu towaru zostanie dotrzymany, jeśli konsument odeśle produkt z powrotem przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 3. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi odpowiednimi akcesoriami, o ile jest to racjonalnie możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywają na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zadeklarował, że koszty ponosi konsument lub wykaże chęć samodzielnego poniesienia tych kosztów, wówczas konsument nie ponosi kosztów zwrotu towarów.
 6. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy po uprzedniej wyraźnej prośbie, aby świadczona usługa lub dostawa gazu, wody i energii elektrycznej nieprzeznaczonych do sprzedaży była realizowana w ograniczonej lub określonej ilości w okresie odstąpienia od umowy, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę pieniężną równoważną tej części umowy, którą przedsiębiorca zrealizował w momencie odstąpienia od umowy, w porównaniu z całkowitą realizacją umowy.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją usług lub dostawą wody, gazu i energii elektrycznej nieprzeznaczonych do sprzedaży – w ograniczonej objętości lub ilości – ani z dostawą miejskiego centralnego ogrzewania, jeżeli:
 • przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi przewidzianych ustawowo informacji o prawie odstąpienia od umowy, kosztach należnych w przypadku odstąpienia od umowy lub wzorze formularza prawa odstąpienia od umowy, lub:
 • konsument nie zapytał wyraźnie o rozpoczęcie realizacji usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub miejskiego centralnego ogrzewania w okresie odstąpienia od umowy.
 1. Konsument nie ponosi żadnych kosztów całkowitego lub częściowego dostarczenia treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli:
 • przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu odstąpienia;
 • nie uznał utraty prawa do odstąpienia od umowy po udzieleniu zezwolenia; lub
 • przedsiębiorca zaniedbał konieczności potwierdzenia oświadczenia złożonego przez konsumenta.
 1. Jeżeli konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy, wszystkie umowy dodatkowe zostają rozwiązane zgodnie z prawem.

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorców w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi zgłoszenie chęci odstąpienia drogą elektroniczną, to po otrzymaniu takiego oświadczenia wysyła niezwłoczne potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi niezwłocznie wszystkie płatności, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy przez konsumenta. Z wyjątkiem przypadków, w których przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt, może on odroczyć zwrot do czasu otrzymania produktu lub do czasu udowodnienia przez konsumenta, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku zwrotu kosztów przedsiębiorca będzie korzystał z tej samej metody płatności, z której pierwotnie korzystał konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inną metodę. Zwrot kosztów jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeśli konsument wybrał drogą metodę dostawy zamiast najtańszej standardowej dostawy, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów droższej metody.

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do następujących produktów i usług, ale wyłącznie jeśli przedsiębiorca wyraźnie określił to przy składaniu oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie wycofania;
 2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Aukcję publiczną definiuje się jako metodę sprzedaży, w ramach której przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe lub usługi na aukcji, pod kierownictwem prowadzącego aukcję, w ramach której skuteczny nabywca jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych lub usług;
 3. Umowy o świadczenie usług po pełnym zakończeniu usługi, wyłącznie wtedy gdy:
 • wdrożenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
 • konsument zadeklarował utratę prawa lub odstąpienie od umowy niezwłocznie po pełnym wypełnieniu umowy przez przedsiębiorcę;
 1. Podróże zorganizowane, wakacje zorganizowane i wycieczki zorganizowane, o których mowa w art. 7:500 BW, oraz umowy dotyczące transportu pasażerskiego;
 2. Umowy o świadczenie usług zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje już określoną datę lub okres realizacji i inne niż na potrzeby zakwaterowania, transportu towarów, usług wynajmu samochodów i cateringu;
 3. Umowy dotyczące działalności rekreacyjnej, jeżeli umowa przewiduje już określoną datę lub okres realizacji;
 4. Wyroby wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta, które nie były prefabrykowane i zostały wykonane na podstawie konkretnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 5. Produkty ulegające szybkiemu rozkładowi lub o ograniczonym okresie trwałości;
 6. Produkty zapieczętowane, które z przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu i których pieczęć została naruszona po dostawie;
 7. Produkty, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami;
 8. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, lecz ich dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 9. Zapieczętowane nagrania audio/wideo oraz aparatura komputerowa, której pieczęć została naruszona po dostawie;
 10. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, wyłącznie wtedy gdy:
 • dostawa rozpoczęła się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, oraz
 • konsument oświadczył, że oznacza to utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 – Cena

 1. W okresie ważności wskazanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi po cenach zmiennych, jeśli ceny te podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Oferta musi informować o związku z wahaniami i faktem, że wszelkie wymienione ceny są cenami rekomendowanymi.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone, wyłącznie jeśli wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych.
 4. Podwyżki cen powyżej 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone, wyłącznie jeśli przedsiębiorca zastrzegł taką kwotę i:
 • są wynikiem przepisów lub postanowień ustawowych; lub
 • konsument jest upoważniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym zaczyna obowiązywać podwyżka ceny.
 1. Ceny podane w ofertach produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 – Realizacja umowy i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub przydatności do użytku oraz przepisami ustawowymi i/lub przepisami rządowymi, które istniały w dniu zawarcia umowy. Po uzgodnieniu przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne przeznaczenie.
 2. Dodatkowe porozumienie gwarancyjne oferowane przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nigdy nie może mieć wpływu na ustawowe prawa i roszczenia, które konsument może wyegzekwować wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 3. Dodatkową gwarancję definiuje się jako każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, które przyznaje konsumentowi prawa lub roszczenia przewyższające te przewidziane przez prawo w przypadku niewykonania przez niego swojej części umowy.

Artykuł 13 – Dostawa i wdrożenie

 1. Przedsiębiorca dochowa należytej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Za miejsce dostawy uważa się adres, który konsument podaje do wiadomości firmy.
 3. Biorąc pod uwagę postanowienia art. 4 niniejszych Warunków ogólnych, firma zrealizuje przyjęte zamówienia sprawnie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa ulegnie opóźnieniu, nie może zostać zrealizowana, lub zostanie zrealizowana tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy nieodpłatnie oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca zwraca konsumentowi niezwłocznie zapłaconą kwotę.
 5. Odpowiedzialność za uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego przez konsumenta i zgłoszonego przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Transakcje o przedłużonym czasie trwania: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Rozwiązanie umowy

 1. Konsument ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony dotyczącą regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 2. Konsument ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę na czas określony dotyczącą regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług pod koniec określonego okresu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. W odniesieniu do umów opisanych w dwóch pierwszych ustępach konsument może:
 • wypowiedzieć je w dowolnym momencie bez ograniczenia wypowiedzenia do określonego czasu lub okresu;
 • wypowiedzieć je w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte;
 • zawsze wypowiadać je z zachowaniem tego samego okresu wypowiedzenia, jaki jest przewidziany dla przedsiębiorcy.

Przedłużenie

 1. Umowa na czas określony dotycząca regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana ani odnawiana na czas określony.
 2. W drodze odstępstwa od postanowień poprzedniego ustępu umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania dzienników, tygodników lub czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument ma prawo rozwiązać tę przedłużoną umowę pod koniec okresu wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Umowa na czas określony dotycząca regularnych dostaw produktów lub świadczenia usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, wyłącznie jeśli konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca oraz, w przypadku umowy dotyczącej dostarczania dzienników, tygodników lub czasopism regularnie, ale rzadziej niż raz w miesiącu, okresu nieprzekraczającego trzech miesięcy.
 4. Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania w drodze wprowadzenia dzienników, tygodników i czasopism (subskrypcje próbne lub wstępne) nie zostanie automatycznie przedłużona i wygaśnie automatycznie z końcem okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania

 1. Jeżeli okres obowiązywania umowy na czas określony przekracza jeden rok, wówczas po upływie roku konsument ma zawsze prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość wskazują, że przedwczesne rozwiązanie umowy byłoby niedopuszczalne.

Artykuł 15 – Płatność

 1. O ile umowa lub warunki dodatkowe nie przewidują innego terminu, kwoty należne powinny zostać zapłacone przez konsumenta w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia lub w przypadku braku okresu odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług 14-dniowy okres rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom warunki ogólne nigdy nie mogą przewidywać zaliczki przekraczającej 50%. Jeśli przewidziana jest zaliczka, konsument nie może powoływać się na jakiekolwiek prawa w związku z realizacją danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej zaliczki.
 3. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia przedsiębiorcy wszelkich niedokładności w dostarczonych lub podanych danych dotyczących płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w odpowiednim czasie, po poinformowaniu konsumenta przez przedsiębiorcę o zaległej płatności ma on 14 dni na wypełnienie obowiązku zapłaty; jeżeli płatność nie zostanie dokonana w tym 14-dniowym terminie, naliczane będą odsetki ustawowe za należną kwotę, a przedsiębiorca ma prawo do naliczenia uzasadnionych kosztów pozasądowych windykacji, które poniósł. Koszty te wynoszą maksymalnie: 15% niezapłaconych kwot do 2500 EUR; 10% za kolejne 2500 EUR; oraz 5% za kolejne 5000 EUR, przy minimalnej kwocie 40 EUR. Przedsiębiorca może odstąpić od tych kwot i odsetek na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca przewiduje procedurę reklamacyjną, która została odpowiednio zakomunikowana i rozpatrzy reklamację zgodnie z tą procedurą.
 2. Konsument, który ustalił niedociągnięcia w realizacji umowy, musi niezwłocznie, w całości i z jasnym opisem złożyć wszelkie skargi do przedsiębiorcy.
 3. Odpowiedź na reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostanie udzielona w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania. Jeżeli przewiduje się, że reklamacja będzie wymagała dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni, potwierdzając odbiór i wskazując, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Reklamacja jest następnie przesyłana zarówno do zainteresowanego przedsiębiorcy, jak i do Thuiswinkel.org.

 1. Reklamacja, której nie można rozwiązać w drodze wspólnych konsultacji w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od jej złożenia, staje się sporem podlegającym systemowi rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 – Spory

 1. Umowy zawarte między przedsiębiorcą a konsumentem, które podlegają niniejszym Warunkom ogólnym, podlegają wyłącznie prawu niderlandzkiemu.
 2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą w zakresie zawierania lub wykonywania umów dotyczących produktów i usług dostarczanych przez tego przedsiębiorcę, mogą zostać wniesione do Komisji rozjemczej Thuiswinkel, P.O. P.O. Box 90600, 2509 LP w Hadze (www.sgc.nl), przez konsumenta lub przedsiębiorcę, z należytym poszanowaniem postanowień określonych poniżej.
 3. Komisja rozjemcza rozpatrzy spór, wyłącznie jeśli konsument najpierw złoży skargę przedsiębiorcy.
 4. Spor należy przedłożyć Komisji rozjemczej na piśmie najpóźniej trzy miesiące po jego powstaniu.
 5. Jeżeli konsument chce wnieść spór do Komisji rozjemczej, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Jeżeli spór wnosi przedsiębiorca, konsument w odpowiedzi na pisemny wniosek przedsiębiorcy wskaże, czy jest stroną umowy, czy też woli, aby spór był rozstrzygany przez sąd właściwy. Jeżeli konsument nie wskaże przedsiębiorcy swojego wyboru w terminie pięciu tygodni, przedsiębiorca ma prawo skierować spór do sądu właściwego.
 6. Orzeczenia Komisji rozjemczej podlegają warunkom określonym w regulaminie Komisji rozjemczej. Decyzje Komisji rozjemczej przyjmują formę wiążącej porady.
 7. Komisja rozjemcza nie będzie rozpatrywać sporu – lub zakończy swoją interwencję – jeżeli przedsiębiorcy przyznano zawieszenie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą zanim komisja rozjemcza wyda ostateczne orzeczenie podczas sesji.
 8. Jeżeli oprócz Komisji rozjemczej Thuiswinkel istnieje inna uznana właściwa komisja ds. sporów lub komisja powiązana z Fundacją Komisji Rozjemczej ds. Konsumentów (SGC) lub z Instytutem ds. Skarg dot. Usług Finansowych (Kifid), Komisja rozjemcza Thuiswinkel będzie mieć jurysdykcję do rozstrzygania sporów dotyczących głównie metody sprzedaży lub świadczenia usług na odległość. W przypadku wszystkich innych sporów będzie to inna komisja ds. sporów uznana przez SGC lub powiązana z Kifid.

Artykuł 18 – Gwarancja oddziału

 1. Thuiswinkel.org gwarantuje wypełnienie obowiązków swoich członków w odniesieniu do wiążących porad nałożonych na nich przez Komisję rozjemczą Thuiswinkel, chyba że członek podejmie decyzję o skierowaniu wiążącej porady do sądu w celu weryfikacji w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania tej porady. W przypadku weryfikacji sądowej zawieszenie gwarancji wygaśnie, a gwarancja ponownie wejdzie w życie z chwilą, gdy orzeczenie sądu stanie się prawomocne i rozstrzygające, a sąd oświadczył, że wiążąca porada ma wiążący skutek. Thuiswinkel.org zapłaci konsumentowi kwotę do 10 000 EUR na wiążącą poradę. W przypadku kwot wyższych niż 10 000 EUR na wiążącą poradę wypłacona zostanie kwota 10 000 EUR. Jeśli kwota ta jest wyższa niż 10 000 EUR, Thuiswinkel.org ma obowiązek dołożyć odpowiednich starań, aby nakłonić członka do wypełnienia wiążącej porady.
 2. Zastosowanie niniejszej gwarancji wymaga od konsumenta złożenia pisemnego odwołania do Thuiswinkel.org i przeniesienia roszczenia wobec przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org. Jeśli roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza kwotę 10 000 EUR, konsument otrzyma możliwość przeniesienia roszczenia powyżej kwoty 10 000 EUR z przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org, a organizacja ta będzie dochodzić zapłaty roszczenia w sądzie na własną rękę, ponosząc koszty. 

Artykuł 19 – Postanowienia dodatkowe lub różne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia, które różnią się od niniejszych Warunków ogólnych, nie mogą być szkodliwe dla konsumenta i powinny być rejestrowane na piśmie lub w taki sposób, aby konsumenci mogli je przechowywać w łatwo dostępny sposób na trwałym nośniku.

Artykuł 20 – Zmiana Warunków ogólnych Thuiswinkel.org

 1. Thuiswinkel.org zmieni niniejsze Warunki ogólne tylko po konsultacji ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
 2. Zmiany niniejszych Warunków ogólnych wejdą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że jeśli zmiany mają zastosowanie w trakcie obowiązywania oferty, pierwszeństwo będzie miało postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.

 

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Holandia.

 

Możliwość dochodzenia praw wyłącznie na podstawie niderlandzkiej wersji niniejszych Warunków ogólnych.

 

 

 

 

 

Załącznik I: Wzór formularza prawa odstąpienia od umowy

 

Wzór formularza prawa odstąpienia od umowy

 

(niniejszy formularz należy wypełnić i zwrócić tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

-       Do:   vidaXL Europe B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.pl

 

-               niniejszym informuję/informujemy, że w związku z naszą umową dotyczącą

Sprzedaż następujących produktów: [opis produktu]*

Dostarczenie następujących treści cyfrowych: [opis treści cyfrowych]*

Świadczenie następujących usług: [opis usługi]*

 

Korzystam/korzystamy z mojego/naszego prawa odstąpienia od umowy.

 

-               Zamówione w dniu* / otrzymane w dniu* [data zamówienia usług lub odbioru towarów]

-               [nazwa konsumenta(-ów)]

-               [Adres konsumenta(-ów)]

-               [Podpis konsumenta(-ów)] (tylko jeśli niniejszy formularz jest składany w formie papierowej)

 

*Niepotrzebne skreślić lub podać informacje uzupełniające.

 

 

Regulamin dla Klientów Biznesowych

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08

Zawartość:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Zakres stosowania

Artykuł 4 - Oferta

Artykuł 5 - Umowa

Artykuł 6 - Ceny

Artykuł 7 - Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja

Artykuł 20 - Dostawa i wykonanie

Artykuł 9 - Rozszerzone transakcje: czas trwania, zakończenie i przedłużenie

Artykuł 10 - Płatność

Artykuł 11 - Zachowanie tytułu własności

Artykuł 12 - Odpowiedzialność

Artykuł 21 - Procedura składania reklamacji

Artykuł 14 – Spory

 

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszym regulaminie będą stosowane następujące terminy i definicje:

1. Dzień: dzień kalendarzowy;

2. Treści cyfrowe: dane, które są produkowane lub dostarczane w formie cyfrowej;

3. Umowa długoterminowa: umowa, która przewiduje regularne dostarczanie towarów, usług i / lub treści cyfrowych przez określony czas;

4. Trwały nośnik: dowolne narzędzie - w tym e-mail - które umożliwia klientowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są do nich osobiście adresowane, w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie ich w okresie dostosowanym do celu, dla którego informacje są przeznaczone i umożliwia niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji;

5. Klient: osoba fizyczna lub prawna, która działa jako osoba zawodowa i / lub na rzecz firmy;

6. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i / lub usług klientom na odległość;

7. Umowa zawierana na odległość:  umowa zawierana między przedsiębiorcą a klientem w kontekście zorganizowanego systemu sprzedaży produktów na odległość, treści cyfrowych i / lub usług, na mocy której do czasu zawarcia umowy wyłączność lub część wykorzystuje jedną lub więcej technik porozumiewania się na odległość;

8. Na piśmie: w niniejszych warunkach „pisemne” obejmuje komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu, jeśli tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e-mail są wystarczająco pewne;

9. Technika porozumiewania się na odległość: zasób, który można wykorzystać do zawarcia umowy bez konieczności spotkania klienta i przedsiębiorcy w tym samym czasie w tej samej przestrzeni;

10. Strona internetowa: sklep internetowy przedsiębiorcy w którym oferowane są towary i usługi, które mogą kupić klienci;

11. Platforma: środowisko zewnętrzne, w którym przedsiębiorcy mogą oferować towary i usługi, które mogą kupić klienci.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością vidaXL Europe B.V., z siedzibą pod adresem Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Holandia. Działająca w Holandii pod numerem VAT: NL820055220B01, prowadząca działalność pod numerem Izby Handlowej 09188362.

Artykuł 3 - Zakres stosowania

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a klientem.

2. Jeżeli klient zawrze prowizje lub warunki odbiegające od ogólnych warunków lub nieuwzględnione w nich, to postanowienia lub warunki będą miały zastosowanie do przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane w formie pisemnej.

3. Tekst regulaminu zostanie udostępniony klientowi przed zawarciem umowy na odległość. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość poinformuje, w jaki sposób można zapoznać się z warunkami umowy u przedsiębiorcy i jak najszybciej przesłać je bezpłatnie na żądanie klienta.

4. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, może się zdarzyć, że wbrew postanowieniom poprzedniego paragrafu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszego regulaminu może zostać udostępniony klientowi drogą elektroniczną w taki sposób, że może być przechowywany przez klienta w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, to przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane miejsce, w którym można zapoznać się z regulaminem drogą elektroniczną oraz że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie na życzenie klienta.

5. Jeżeli i o ile jedno z postanowień niniejszych ogólnych warunków jest nieważne, to dotyczące go postanowienie należy odczytywać w sposób zgodny z prawnie dozwolonym postanowieniem, które jest najbliższe co do treści intencjom stron, jak się wydaje od nieważnego postanowienia, podczas gdy pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy.

6. Jeśli oprócz niniejszych warunków mają zastosowanie szczególne warunki zewnętrznej platformy, na której przedsiębiorca oferuje produkty i usługi, klient może w przypadku sprzecznych warunków zawsze powołać się na odpowiedni warunek, który jest najbardziej korzystny dla nich, ale tylko wtedy, gdy Regulamin nie podlega odstępstwu.

7. Klienci Biznesowi nie będą mieli dostępu do Aukcji w regionach, w których oferowane są te usługi.

Artykuł 4 - Oferta

1. Jeśli oferta jest ograniczona czasowo lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.

2. Oferta będzie zawierała pełny i szczegółowy opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i / lub usług.

3. Treść serwisu oraz jego oferta zostały opracowane z najwyższą starannością. Przedsiębiorca nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje na stronie są zawsze poprawne i kompletne. Z tego powodu wszystkie ceny, oferta i inne informacje na stronie internetowej oraz w innych materiałach od przedsiębiorcy są obarczone oczywistymi błędami programistycznymi i pisarskimi.

Artykuł 5 - Umowa

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą przyjęcia przez klienta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.

2. Jeżeli klient przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie przyjęcia oferty. Jeżeli wpłynięcie oferty nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, klient może wypowiedzieć umowę.

3. Po przyjęciu oferty przez klienta, przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do anulowania oferty w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia oferty. Przedsiębiorca niezwłocznie powiadomi klienta o takich anulowaniach.

4. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeśli klient może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca zastosuje w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.

5. Jeżeli po akceptacji umowy okaże się, że klient podał nieprawidłowe dane, przedsiębiorca ma prawo wywiązać się ze swoich zobowiązań dopiero po otrzymaniu prawidłowych danych.

6. Przedsiębiorca może w ramach przepisów ustawowych zbadać, czy klient jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także zbadać wszystkie fakty i czynniki, które mają znaczenie dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma solidne podstawy do odstąpienia od umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku, podając przyczyny, bądź też dołączyć do realizacji specjalne warunki. Jeżeli przedsiębiorca na podstawie śledztwa odrzuci żądanie lub dołączy do niego specjalne warunki, klient zostanie o tym poinformowany nie później niż 3 dni po zawarciu umowy.

Artykuł 6 - Ceny

1. Wszystkie ceny wymienione na stronie internetowej i innych materiałach przedsiębiorcy zawierają podatek VAT (o ile nie określono inaczej) i, o ile nie określono inaczej na stronie internetowej, zawierają inne obowiązujące opłaty.

2. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są związane z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. Ten związek z wahaniami i faktem, że podane ceny są cenami docelowymi, zostanie podany w ofercie.

3. Przedsiębiorca może zmienić ceny 2 tygodnie po zawarciu umowy. Klienci, którzy nie zgadzają się na zmianę, mają prawo do rozwiązania umowy bez obciążania tego przedsiębiorcy opłatami.

4. Dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za dostawę i opłaty, zostaną wymienione na stronie internetowej i co najmniej pokazane podczas procesu zamówienia.

Artykuł 7 - Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że dostarczone produkty i usługi są zgodne z umową, przy czym przyjmuje się, że drobne odchylenia przyjęte w branży w zakresie określonych wymiarów, wag, ilości, przebarwienia i nieznaczne wzajemne odchylenia kolorystyczne itp. nie stanowią uchybień na część przedsiębiorcy.

2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy oraz sprawdzenia, czy dostarczony towar spełnia warunki umowy. Obejmuje on:

- czy dostarczono właściwe towary;

- czy dostarczony towar odpowiada liczbie i ilości temu, co zostało uzgodnione;

- czy dostarczone towary spełniają wymagania, które mogą być postawione dla normalnego użytkowania i / lub celów handlowych.

W przypadku widocznych wad lub braków klient musi zgłosić je przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od dostawy. W przypadku stwierdzenia niewidocznych wad lub braków, klient musi zgłosić je przedsiębiorcy najpóźniej w ciągu 14 dni po ich wykryciu. Jeśli klient tego nie zrobi, nie będzie już uprawniony do jakiejkolwiek formy naprawy, wymiany, odszkodowania i / lub zwrotu kosztów za te wady.

3. Jeżeli przedsiębiorca uzna reklamację za uzasadnioną, po uzgodnieniu z klientem produkty zostaną naprawione, wymienione lub (częściowo) zwrócone. Przedsiębiorca może w ten sposób przekierować klienta do producenta lub dostawcy.

Artykuł 8 - Dostawa i wykonanie

1. Zgodnie z postanowieniami w tym zakresie zawartymi w art. 3 niniejszych warunków przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia z odpowiednią szybkością.

2. Przedsiębiorca jest uprawniony do angażowania osób trzecich, jeżeli jest to wymagane do wykonania obowiązków wynikających z umowy.

3. Podane terminy dostaw należy interpretować jako obowiązek podjęcia rozsądnych starań i uważa się je za przybliżone. Przedsiębiorca ma swobodę wyboru przewoźnika. Z wyjątkiem przypadku zamierzonej lub umyślnej lekkomyślności ze strony sprzedawcy, przekroczenie terminu dostawy nigdy nie uprawnia klienta do jakiejkolwiek formy odszkodowania.

4. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dostarczania sprzedanych produktów w częściach.

5. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do klienta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Jeśli klient zgodzi się odebrać produkty, ryzyko przechodzi w momencie przekazania produktów.

6. Jeżeli klient lub wskazana przez niego osoba trzecia nie jest obecna pod adresem dostawy w uzgodnionym terminie odbioru, przedsiębiorca ma prawo odebrać produkty. W porozumieniu z klientem przedsiębiorca może za dodatkową opłatą oferować produkty klientowi o innej porze i / lub dniu. Jeśli dostawa okaże się niemożliwa, zobowiązanie do zapłaty nie zostanie anulowane, a klient zostanie obciążony wszelkimi dodatkowymi kosztami, w tym kosztami zwrotu.

Artykuł 9 - Rozszerzone transakcje: czas trwania, zakończenie i przedłużenie

Zakończenie:

1. Klient zawsze może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony i dotyczącą regularnego dostarczania produktów, treści cyfrowych lub usług zgodnie z uzgodnionymi zasadami wypowiedzenia i okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż dwa miesiące.

2. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony i której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej), treści cyfrowych lub usług na koniec oznaczonego okresu z zachowaniem uzgodnionych w tym celu warunków wypowiedzenia oraz okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie dwa miesiące.

3. Klient może wypowiedzieć umowy, o których mowa w powyższych paragrafach, w formie pisemnej.

Rozszerzenie:

4. Umowa zawarta na czas określony i dotycząca regularnej dostawy produktów (w tym energii elektrycznej), treści cyfrowych lub usług zostanie automatycznie przedłużona na ten sam czas określony.

5. Podane okresy wypowiedzenia dotyczą również wypowiedzenia przez przedsiębiorcę

Artykuł 10 - Płatność

1. Klient ma obowiązek zapłacić przedsiębiorcy podczas procesu zamówienia i na stronie internetowej wymienionych metod płatności. Przedsiębiorca może oferować różne metody płatności, które mogą się zmieniać od czasu do czasu. O ile nie ustalono inaczej, klient jest zobowiązany do zapłaty w ciągu 14 dni od dostawy.

2. Jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, ponosi natychmiastową odpowiedzialność prawną, bez konieczności zawiadomienia o zwłoce. Przedsiębiorca jest uprawniony do podwyższenia kwoty należnej o odsetki ustawowe, a przedsiębiorca ma prawo obciążyć klienta poniesionymi przez siebie pozasądowymi kosztami windykacji.

Artykuł 11 - Zachowanie tytułu własności

1. Dostarczony towar pozostaje własnością przedsiębiorcy do momentu całkowitej zapłaty przez klienta należnej kwoty.

Artykuł 12 - Odpowiedzialność

1. Z zastrzeżeniem zamiaru lub rażącego niedbalstwa, całkowita odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec klienta z tytułu przypisywalnego niewykonania umowy jest ograniczona do odszkodowania do maksymalnej wysokości określonej dla tej umowy (w tym VAT). W przypadku umowy długoterminowej odpowiedzialność ta ogranicza się do zwrotu kwoty, jaką klient był winien przedsiębiorcy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące szkodę.

2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za szkody pośrednie, w tym między innymi za szkody następcze, utratę zysków, utracone oszczędności, utratę danych lub szkody spowodowane przerwą w prowadzeniu działalności.

3. Klient zwalnia przedsiębiorcę z wszelkich roszczeń wobec osób trzecich, z wyjątkiem przypadków zamierzonej lub umyślnej lekkomyślności przedsiębiorcy lub jego dyrektora statutowego.

4. Poprzedzające paragrafy nie mają zastosowania do szkód poniesionych przez klienta w wyniku odsprzedaży wadliwych produktów zakupionych od przedsiębiorcy, w przypadku gdy klienci klienta zobowiązują się do wytoczenia przeciwko nim powództwa.

5. O ile realizacja umowy nie jest trwale niemożliwa, odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu winy za niedopełnienie zobowiązania wynikającego z umowy powstaje tylko wtedy, gdy klient niezwłocznie poinformuje przedsiębiorcę na piśmie o rozsądnym terminie na usunięcie usterki, a przedsiębiorca nadal nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania po tym terminie. Zawiadomienie o zaniedbaniu musi zawierać możliwie najpełniejszy i jak najbardziej szczegółowy opis uchybienia, tak aby przedsiębiorca miał możliwość odpowiedniej reakcji.

6. Warunkiem uzyskania jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest to, aby klient zawsze zgłaszał przedsiębiorcy szkodę na piśmie tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż 14 dni od jej powstania. Szkoda, która nie została zgłoszona przedsiębiorcy w tym terminie, nie kwalifikuje się do odszkodowania, chyba że klient może wykazać, że nie mógł wcześniej zgłosić szkody.

7. W przypadku działania siły wyższej przedsiębiorca nie jest zobowiązany do naprawienia szkody klientowi.

Artykuł 13 - Procedura składania reklamacji

1. Przedsiębiorca ma odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatrzy reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.

2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać przedsiębiorcy, w pełni i jasno opisane, w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez klienta wad.

3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni liczonych od dnia ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga dającego się przewidzieć dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca w terminie 14 dni odpowie potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy klient może spodziewać się szerszej odpowiedzi.

Artykuł 14 - Spory

1. Umowy między przedsiębiorcą a klientem, do których mają zastosowanie niniejsze warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z umowy, a których nie można rozstrzygnąć polubownie, można kierować wyłącznie do sądu w Oost-Brabant, siedziba s-Hertogenbosch. Jest to uzależnione od zakresu, w jakim obowiązkowe przepisy dotyczące jurysdykcji ograniczają ten wybór. Przedsiębiorca i klient mogą rozstrzygać spory na drodze wiążącej porady lub arbitrażu.

 

Regulamin korzystania ze strony internetowej vidaXL

Wersja: 2020-06-01

Spis treści

Artykuł 1 - Definicje 

Artykuł 2 – Stosowanie 

Artykuł 3 – Konto klienta 

Artykuł 4 – Regulamin korzystania ze strony 

Artykuł 5 – Zamówienia 

Artykuł 6 – Aukcje 

Artykuł 7 – Komentarze 

Artykuł 8 – Zamknięcie konta i funkcji strony internetowej 

Artykuł 9 – Polityka prywatności i dane osobowe 

Artykuł 10 –Własność intelektualna i dane jednostek zewnętrznych 

Artykuł 11 - Odpowiedzialność 

Artykuł 12 – Postanowienia końcowe 

Artykuł 1 - Definicje

 • Konto: konto, które musi być założone przez Użytkownika, umożliwiające składanie zamówień, uczestnictwo w aukcjach i pozostawienie komentarza. 
 • Sprzedawca/-y Zewnętrzny/-i: jednostka zewnętrzna, która oferuje produkty użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej. 
 • Użytkownik: każda osoba odwiedzająca stronę internetową. 
 • Regulamin: niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej vidaXL. 
 • Komentarz: opinia, która może zostać pozostawiona przez Użytkownika vidaXL, strony internetowej i/lub sprzedawcę/-ców zewnętrznego/-ych.
 • Aukcje: aukcje przeprowadzane przez vidaXL na stronie internetowej. 
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V z siedzibą w (5928 SK) Venlo at Mary Kingsleystraat 1.
 • Strona internetowa: strona założona na URL vidaxl.nl oraz każda inna strona, URL lub aplikacja poświęcona vidaXL.

Artykuł 2 - Stosowanie

 1. Niniejszy regulamin dotyczy każdego użycia Strony Internetowej, w tym użytkowanie Konta.
 2. vidaXL zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać bezzwłocznie po jego zamieszczeniu na Stronie Internetowej. W związku z tym zaleca się regularne sprawdzanie Regulaminu.

Artykuł 3 – Konto klienta

 1. Aby złożyć zamówienie, uczestniczyć w Aukcji lub pozostawić komentarz, niezbędne jest założenie Konta. Użytkownik może utworzyć konto poprzez wprowadzenie wymaganych informacji do formularza online na Stronie Internetowej. Formularz ten można znaleźć w zakładce: „Nowy klient”.
 2. Aby utworzyć Konto, Użytkownik musi:
  1. mieć ukończone 18 lat w momencie zakładania konta; 
  2. posiadać poprawny adres e-mail;
 3. Po utworzeniu Konta, Użytkownik otrzyma potwierdzenie drogą e-mail. Jak tylko Konto zostanie aktywowane, Użytkownik może zalogować się na nie przy użyciu swojego adresu e-mail oraz wybranego przez niego/nią hasła.
 4. Dany adres e-mail może być użyty tylko raz do utworzenia Konta. Konto jest ściśle osobiste, nie ulega przekazaniu i skojarzone z Użytkownikiem, który utworzył Konto.
 5. Użytkownik musi zapewnić, że przekazane informacje dotyczące Konta i przyszłej komunikacji z vidaXL są poprawne, kompletne i aktualne. Zmiany w danych osobowych mogą zostać dokonane przez Użytkownika po zalogowaniu się na jego/jej Koncie i wprowadzenie na nim zmian.
 6. Użytkownik musi zachować hasło w tajemnicy oraz podjąć odpowiednie środki zapobiegające osobom trzecim wejście w posiadanie i użycie hasła i/lub Konta.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia vidaXL w przypadku utraty, kradzieży lub (podejrzewanego) nieautoryzowanego użycia hasła i/lub Konta przez osoby trzecie. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia przez vidaXL, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z nadużycia hasła i/lub Konta.
 8. Jeżeli vidaXL stwierdza lub podejrzewa nieautoryzowanie użycie lub możliwość użycia Konta Użytkownika przez osoby trzecie, firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowej blokady podejrzanego Konta i naprawy wszelkich szkód, które może ponieść w takim przypadku ze strony Użytkownika, bez ponoszenia odpowiedzialności przez vidaXL za szkody poniesione przez Użytkownika.

Artykuł 4 – Korzystanie ze Strony Internetowej

 1. Użytkownik poświadcza, że informacje przez niego/nią dostarczone są poprawne, kompletne i rzetelne. vidaXL zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności podanych informacji oraz do usunięcia informacji Użytkownika w przypadku stwierdzenia ich niepoprawności lub braku możliwości weryfikacji ich poprawności.
 2. Użytkownikowi nie wolno: 
 • zakłócać działania Strony Internetowej lub używać oprogramowania, które zakłóca działania Strony; 
 • wprowadzać działań lub pozwalać na działania, które podejrzewa o ograniczenie korzystania przez innych użytkowników lub negatywnie wpływają na użycie Strony Internetowej;
 • podawać się za innego Użytkownika.

3. Użytkownikowi nie wolno kopiować ani udostępniać (poprzez hiperłącze lub inny sposób) Strony Internetowej ani żadnej jej części bez pisemnej zgody od vidaXL.

Artykuł 5 – Zamówienia

 1. Regulamin vidaXL oraz Zasady dokonywania zwrotu vidaXL stosuje się do wszystkich zamówień od vidaXL złożonych przez Stronę Internetową. Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Zasady dokonywania zwrotu podczas zakładania Konta.
 2. Dla zamówień od Sprzedawców Zewnętrznych przez Stronę Internetową, może mieć zastosowanie Regulamin oraz Zasady dokonywania zwrotu Sprzedawcy/-ów Zewnętrznego/-ych. Można je odnaleźć na stronie Sprzedawcy Zewnętrznego. Jeżeli Sprzedawca Zewnętrzny nie posiada odrębnego Regulaminu i/lub Zasad dokonywania zwrotu, przy umowach kupna zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawca Zewnętrznym stosuje się Regulamin oraz Zasady dokonywania zwrotu vidaXL

Artykuł 6 - Aukcje

 1. Regulamin Aukcji vidaXL ma zastosowanie przy uczestniczeniu w Aukcjach przeprowadzanych przez vidaXL na Stronie Internetowej. Użytkownik akceptuje Regulamin Aukcji podczas zakładania Konta lub najpóźniej w momencie brania udziału w Aukcji po raz pierwszy.
 2. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób niewłaściwie lub nieuczciwie wpływać na licytację.

Artykuł 7 - Komentarze

 1. Po dokonaniu zakupu przez Stronę Internetową, Użytkownik może zostać poproszony w imieniu vidaXL o ocenę vidaXl, Strony Internetowej i/lub Sprzedawcy Zewnętrznego poprzez pozostawienie Komentarza. vidaXL zastrzega sobie prawo – ale nie obowiązek – do umieszczenia Komentarza na Stronie Internetowej lub w inny sposób wraz z imieniem, miejscem zamieszkania i datą komentarza, zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy Komentarze są gromadzone przez jednostkę zewnętrzną w imieniu vidaXL, stosuje się Regulamin oraz regulamin korzystania z jednostki zewnętrznej, o której mowa, w odniesieniu do Komentarzy.
 3. vidaXL zastrzega sobie prawo do niepublikowania Komentarza lub jego usunięcia ze Strony Internetowej, jeżeli Sprzedawca Zewnętrzny stwierdzi, że dany Komentarz:
 • narusza przepisy lub regulacje prawne 
 • narusza porządek publiczny lub przyzwoitość
 • dotyczy wyłącznie produktu
 • nie jest związany z danym Sprzedawcą Zewnętrznym
 • zawiera dane personalne osoby trzeciej
 • zawiera URL lub reklamę
 • jest fałszywy

Artykuł 8 – Zamknięcie konta i funkcji Strony Internetowej

 1. vidaXL zastrzega sobie prawo do odmowy Użytkownikowi zamknięcia Konta jednostronnie, jeżeli istnieje ku temu powód, na przykład w przypadku:
 • nieautoryzowanego użycia lub nadużycia Strony Internetowej i/lub Konta 
 • nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Aukcji
 • nieprzestrzeganie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a vidaXL i/lub Sprzedawcą/-ami Zewnętrznym/-mi

2. Ponadto vidaXL ma prawo ograniczyć, uniemożliwić lub unieważnić niektóre możliwe użycie Konta lub tymczasowo zablokować Konto w przypadkach takich, jak opisane w Artykule 8 punkt 
3. W każdej chwili vidaXL zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych funkcji Strony Internetowej lub ich zmian.

Artykuł 9 – Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika do vidaXL, takie jak jego lub jej imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, są przetwarzane przez vidaXL w plikach, które są własnością vidaXL. Informacje te będą wykorzystane przez vidaXL do zarządzania Kontami i Aukcjami, realizowania zamówień, dostaw, fakturowania oraz możliwych mediacji w sporach pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcami Zewnętrznymi.
 2. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany lub uzupełnienia jego lub jej danych osobowych poprzez zalogowanie się na jego lub jej Konto.
 3. Zgodnie z zasadą vidaXL nie udostępni danych osobowych do jednostek zewnętrznych, chyba że jest to wymagane w celu wypełnienia umowy zawartej z Użytkownikiem. vidaXL przekaże, na przykład, imię i nazwisko Użytkownika, jego lub jej adres e-mail i numer telefonu Sprzedawcy Zewnętrznemu, o ile jest to wymagane do wypełnienia umowy zakupu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą Zewnętrznym. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą Zewnętrznym prowadzona jest przez aplikację wiadomości e-mail na vidaXL. Komunikacja jest przechowywana na serwerach vidaXL i może być użyta przez vidaXL w celu: 
 • wsparcia Użytkownika i/lub Sprzedawcy Zewnętrznego w przypadku pytań i/lub kwestii spornych
 • sprawdzenia, czy Sprzedawca Zewnętrzny spełnił oczekiwania Użytkownika
 • analizy procesu usprawnienia

4. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są używane, by np. zapamiętać wprowadzone dane logowania. Ponadto pliki cookies są używane na Stronie Internetowej.
5. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, żeby nie przyjmowała plików cookies podczas odwiedzania Strony Internetowej. W tym przypadku możliwe jest jednak, że Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Strony Internetowej lub jej lub jego dostęp do części Strony i/lub konta będzie ograniczony.

6. vidaXL zastrzega sobie prawo do zachowania informacji dotyczących działań osób odwiedzających Stronę (między innymi używany adres IP), o ile pojawia się podejrzenie nieautoryzowanego użycia lub nadużycia Strony z Konta Użytkownika.
7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących użycia danych osobowych Użytkownika oraz plików cookies na Stronie Internetowej, prosimy o odniesienie się do Polityki Prywatności vidaXL, którą można znaleźć na Stronie Internetowej.

Artykuł 10 – Własność intelektualna oraz dane jednostek zewnętrznych

 1. O ile nie sprecyzowano inaczej, wszystkie prawa, łącznie z prawem autorskim oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące informacji podanych na Stronie Internetowej lub Strony Internetowej są zastrzeżone dla vidaXL i nie należą do jednostek zewnętrznych/posiadaczy licencji, którym zostałyby udostępnione.
 2. Użytkownik ma prawo do skonsultowania informacji podanych na Stronie Internetowej oraz Strony Internetowej oraz kopiowania ich na użytek własny, na przykład przez drukowanie lub zapisanie ich. Każde inne użycie, na przykład zapisywanie lub kopiowanie (części) Strony Internetowej na odrębnej stronie internetowej lub tworzenie połączeń lub hiperłączy do (części) Strony jest niedozwolone bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia vidaXL.
 3. Informacje na Stronie Internetowej są częściowo dostarczane przez jednostki zewnętrzne, takie jak Sprzedawcy Zewnętrzni lub inni Użytkownicy (w przypadku Komentarzy). vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niepoprawnych, niekompletnych lub nieprawdziwych informacji umieszczonych przez jednostki zewnętrzne na Stronie.
 4. Strona Internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności za użycie zawartości stron, do których odnoszą się linki na Stronie, lub które umieszczają linki do Strony.

Artykuł 11 - Odpowiedzialność

 1. Użytkownik uznaje, że w przypadku zamówienia od Sprzedawcy Zewnętrznego, umowa zakupu jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą Zewnętrznym, a vidaXL nie jest ani nie będzie stroną w tej umowie.
 2. vidaXL nie jest zobligowana do weryfikowania i oceny jakości, ilości ani wydajności produktów oferowanych przez Sprzedawców Zewnętrznych na Stronie Internetowej i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, że takie informacje okazały się niepoprawne, niekompletne lub nieprawdziwe.
 3. vidaXL jest odpowiedzialna za szkody niezwiązane z tymi informacjami, odpowiedzialność ta jest ograniczona do ceny zakupu danego produktu, jaka została przekazana na rachunku/fakturze przez Sprzedawcę Zewnętrznego Użytkownikowi w każdym przypadku.
 4. Odpowiedzialność vidaXL, niezależnie od natury jej pochodzenia, jest ograniczona do kwoty rekompensaty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej vidaXL w danym przypadku.

Artykuł 12 – Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jeden lub więcej z punktów niniejszego Regulaminu nie może być w dalszym ciągu obowiązujący, ważny lub egzekwowany, pozostałe punkty pozostaną w pełni ważne. W takim przypadku vidaXL zamieni wspomniane punkty na nowe, określone przez vidaXL i będące najbardziej zgodne ze znaczeniem wspomnianych punktów, jak to możliwe.
 2. Przy korzystaniu ze Strony Internetowej, Konta oraz niniejszego Regulaminu, ma zastosowanie prawo Polskie.

Załącznik(i)

Regulamin

Pobierz Regulamin aukcji

Polityka zwrotow

Polityka prywatności i plików cookie