Ogólne zasady i warunki aukcji

Wersja 2.2, 2023-11-23

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 – Zakres stosowania

Artykuł 3 – Rejestracja

Artykuł 4 – Oświadczenie o ochronie prywatności

Artykuł 5 – Procedura aukcyjna

Artykuł 6 – Opis produktów

Artykuł 7 – Oferta

Artykuł 8 – Zawarcie umowy sprzedaży

Artykuł 9 – Prawo odstąpienia od umowy

Artykuł 10 – Rozliczenie i płatność

Artykuł 11 – Obowiązujące prawo

Artykuł 12 – Inne postanowienia

 

Artykuł 1 - Definicje

Ogólne zasady i warunki aukcji: niniejsze Ogólne zasady i warunki aukcji;

Konsumenci: osoba fizyczna, której czynności nie są dokonywane w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawodowej lub biznesowej;

Produkt: jeden lub więcej towarów, które są oferowane do sprzedaży na Stronie internetowej aukcji;

Strona internetowa aukcji: internetowa platforma aukcyjna, na której oferenci kupują produkty od vidaXL;

Oferent: Konsument, który rejestruje się lub zarejestrował do wzięcia udziału w Aukcji w sposób określony przez vidaXL;

Oferta: kwota oferowana przez oferenta na aukcji Produktu plus podatki i koszty;

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta między sprzedawcą a nabywcą po dokonaniu zakupu; 

Kupując: oferent, któremu przypisano przydział;

Dane osobowe: dane (osobowe), które Konsument musi podać vidaXL w celu zarejestrowania się i licytowania na Aukcji oraz które umożliwiają identyfikację jego osoby;

Przydział jednoznacznej deklaracji vidaXL dla nabywcy, że aukcja, na której nabywca umieścił ofertę, jest przypisana nabywcy. Ta deklaracja może oznaczać, że potwierdzenie zostało wysłane pocztą elektroniczną;

Aukcja: aukcja internetowa prowadzona za pośrednictwem strony internetowej aukcji na sprzedaż jednego lub wielu towarów;

Sprzedawca: vidaXL jest Sprzedawcą w stosunku do Kupującego dla wszystkich towarów oferowanych na Stronie aukcji;

vidaXL: vidaXL Europe B.V.

Artykuł 2 – Zakres stosowania

2.1. Oprócz OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW, OGÓLNE ZASADY I WARUNKI AUKCJI mają również zastosowanie w relacjach między Sprzedawcą a Licytantem w przypadku każdej Aukcji, korzystania ze Strony internetowej aukcji, rejestracji Licytanta na vidaXL w celu udziału w Aukcjach oraz do jakakolwiek Aukcji, która ma miejsce. Wszelkie (ogólne) zasady i warunki Licytanta zostaną odrzucone przez vidaXL.

2.2. W przypadku wzięcia udziału w Aukcji Licytanci są zobowiązani wobec siebie nawzajem, a każdy Licytant jest zobowiązany vidaXL do działania zgodnie z niniejszymi Ogólnymi zasadami i warunkami aukcji. Licytant zobowiązuje się vidaXL do przestrzegania w pełni i całkowicie bezwarunkowo warunków zadeklarowanych przez vidaXL mających zastosowanie do Aukcji oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zaszkodzić interesom vidaXL.

Artykuł 3 – Rejestracja

3.1. Aby wziąć udział w Aukcji jako Licytant, należy zarejestrować się w sposób określony przez vidaXL i zaakceptować bezwarunkowo warunki i procedury, które vidaXL deklaruje jako mające zastosowanie do Aukcji. Udział w Aukcji nie będzie w żadnym wypadku dozwolony, jeśli nie jesteś uprawniony do czynności prawnych lub nie masz zdolności prawnej. vidaXL zastrzega sobie prawo do odmówienia Licytantom prawa do rejestracji i (kontynuowania) udziału w Aukcji i/lub do jednostronnego wypowiedzenia tego prawa w dowolnym momencie i z własnych powodów.

3.2. Licytant musi prawidłowo zidentyfikować się na pierwsze żądanie vidaXL. Niedopełnienie tego warunku spowoduje niemożność oferenta do udziału w aukcji.

3.3. Przy rejestracji należy podać wszystkie informacje wymagane przez vidaXL w całości, poprawnie i w sposób zgodny z prawdą oraz w celu zagwarantowania dokładności i kompletności przekazanych informacji. Jeżeli te dane zostaną w dowolnym momencie zmienione, zostaniesz zobowiązany do niezwłocznego poinformowania vidaXL o tych zmianach. Prawo do oceny ważności rejestracji i informacji dostarczonych w tym kontekście leży wyłącznie w gestii vidaXL.

3.4. Jeśli masz możliwość skorzystania z nazwy użytkownika i hasła, nazwa użytkownika i hasło, których używasz na Aukcji, są ściśle związane z osobą i nie możesz przekazywać ich osobom trzecim. Jeśli masz powody, by sądzić, że ktoś inny zna Twoje hasło, musisz niezwłocznie poinformować o tym vidaXL. Ponosisz odpowiedzialność i jesteś związany ze wszystkimi działaniami, które mają miejsce na Aukcji i które wynikają z użycia Twojego hasła i/lub nazwy użytkownika, również w przypadku nadużyć, jeśli nie zachowałeś należytej staranności przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. vidaXL ma prawo, niezależnie od tego, czy działa w imieniu Sprzedawcy, czy też nie, żądać przestrzegania Twoich zobowiązań płatniczych wynikających z Ofert złożonych przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła.

3.5. Po zakończeniu procedury rejestracji i utworzeniu konta użytkownika będziesz mógł korzystać ze Strony internetowej aukcji. Konto użytkownika może zostać w każdej chwili usunięte przez vidaXL ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań, które możesz już mieć z okresu poprzedzającego zamknięcie konta użytkownika i bez uszczerbku dla postanowień niniejszych Ogólnych zasad i warunków aukcji, które pozostaną w mocy nawet po zamknięciu konta użytkownika.

Artykuł 4 – Oświadczenie o ochronie prywatności

4.1. Rejestrując się na Stronie internetowej aukcji, oświadczasz, że zapoznałeś się i zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie.

vidaXL zastrzega sobie prawo do rejestrowania danych dotyczących zachowania Licytanta na Stronie (w tym używanego adresu IP), jeśli istnieje podejrzenie, że konto Licytanta zostało niewłaściwie wykorzystane, i/lub Strona jest niewłaściwie używana. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania przez vidaXL danych osobowych Licytanta oraz korzystania z plików cookie na Stronie, należy zapoznać się z polityką prywatności vidaXL, którą można znaleźć na Stronie internetowej vidaXL.

Artykuł 5 – Procedura aukcyjna

5.1. O przygotowaniu i przeprowadzeniu Aukcji decyduje wyłącznie vidaXL. Oznacza to między innymi, że vidaXL określa przebieg wydarzeń przed Aukcją i w jej trakcie, i ma prawo bez podania przyczyny dopuścić lub nie dopuścić Licytujących do Aukcji, odmówić wystawienia na Licytację jednego lub większej ilości Produktów lub zmienić (skład) Produktów, nieuznania Oferty i stwierdzenia jej nieważności oraz zawieszenia, wznowienia lub odwołania Aukcji i/lub podjęcia innych środków, jakie uzna za konieczne.

5.2. Czas trwania aukcji jest określony na Stronie internetowej aukcji. Jednakże vidaXL ma prawo anulować, zakończyć, zawiesić lub przedłużyć aukcję (przedwcześnie) w dowolnym momencie. Jeśli Aukcja nie jest otwarta dla wszystkich Licytujących z powodu problemów technicznych, vidaXL skorzysta z prawa do przedłużenia Aukcji, ale vidaXL nie jest do tego zobowiązana.

5.3. Licytujący są zobowiązani postępować zgodnie z instrukcjami i wskazówkami przekazanymi przez vidaXL lub w jej imieniu w kontekście Aukcji.

5.4. Aukcja odbędzie się w kolejności podanej w katalogu Aukcji na Stronie internetowej aukcji. Jednakże vidaXL ma prawo odstąpić od zamówienia.

5.5. Licytant akceptuje specjalne warunki, które mogą wystąpić podczas trwania Aukcji Internetowej oraz mogące wystąpić problemy (techniczne). Problemy te mogą obejmować niemożność uzyskania dostępu do Strony internetowej aukcji lub określonej Aukcji, niemożność złożenia Oferty, usterki lub defekty Strony internetowej aukcji i/lub podstawowego sprzętu i/lub połączeń sieciowych i/lub oprogramowania działającego na Stronie internetowej aukcji. Ponadto konserwacja Strony internetowej aukcji i/lub systemu bazowego może oznaczać, że mogą pojawić się problemy ograniczające dostęp do Strony internetowej aukcji i/lub Aukcji i/lub uniemożliwiające złożenie Oferty.

Artykuł 6 – Opis produktów

6.1. Opisy Produktów oraz wszelkie informacje na Stronie internetowej aukcji są sporządzane na podstawie zasady „najlepszej wiedzy”. Może się zatem zdarzyć, że opis Aukcji jest nieprawidłowy lub niekompletny. Licytant akceptuje możliwość, że opis Produktu jest nieprawidłowy lub niekompletny i w związku z tym nie może wywodzić żadnych roszczeń ani praw z opisów i innych informacji.

Artykuł 7 – Oferta

7.1. Licytację należy przeprowadzić w sposób wskazany przez vidaXL na Stronie aukcji. Aukcja jest prowadzona zgodnie z zasadą „najwyższej ceny”. vidaXL ma prawo zmienić sposób przeprowadzania Aukcji w dowolnym momencie jej trwania. vidaXL ma prawo nie uznawać Oferty, jeżeli w opinii vidaXL istnieją do tego uzasadnione podstawy.

7.2. Oferta złożona przez Licytanta liczy się jako oferta dla vidaXL. Licytant jest związany Ofertą, która jest wiążąca, nieodwołalna i bezwarunkowa.

Artykuł 8 – Zawarcie umowy sprzedaży

8.1. Każda Oferta składana na Aukcjach vidaXL stanowi legalną ofertę zakupu produktu. Nie możesz wycofać Oferty, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności dozwolonych przez obowiązujące prawo, na przykład, gdy przedmiot nie jest zgodny z opisem podanym w powiązaniu z produktem na stronie internetowej.

8.2. Uczestnictwo w Aukcji nie oznacza, że towary zostaną ostatecznie sprzedane oferentowi. Nawet jeśli Strona internetowa aukcji wskazuje, że Aukcja odbywa się w ramach umowy sprzedaży z najwyższą ofertą, nie musi to prowadzić do zawarcia Umowy sprzedaży.

8.3. Licytant jest świadomy, że towary sprzedawane na Aukcjach są własnością vidaXL. Umowa sprzedaży jest zawarta między nabywcą a vidaXL.

8.4 W przypadku, gdy Produkt/y przeznaczone do sprzedaży nie zostały zakupione przez (potencjalnego) Kupującego w określonym terminie, (potencjalny) Kupujący popada w zwłokę z mocy prawa, a vidaXL ma prawo do rozwiązania umowy z (potencjalnym) Kupującym w drodze pisemnego oświadczenia i/lub sprzedać zakupiony towar jednej lub większej liczbie osób trzecich. Nabywca (potencjalny) ma obowiązek zrekompensować vidaXL wszelkie szkody spowodowane jego naruszeniem. Po przeniesieniu własności Przydzielonych produktów na (potencjalnego) Kupującego, (potencjalny) Kupujący nie może już żądać rozwiązania Umowy sprzedaży.

8.5 Jeśli zakup nie jest możliwy z powodu okoliczności, na które (potencjalny) Kupujący nie ma wpływu i których nie można przypisać (potencjalnemu) Kupującemu (np. z powodu zajęcia go przez osoby trzecie), vidaXL ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do (potencjalnego) Kupującego. W takim przypadku vidaXL nie jest zobowiązana wobec (potencjalnego) Kupującego do podjęcia innych kroków poza zwrotem zapłaconej ceny zakupu.

Artykuł 9 – Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument może rozwiązać umowę od momentu złożenia zamówienia do 14 dni od dnia otrzymania produktu bez podania przyczyny. vidaXL może zapytać Konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie zobowiązuje go do podania powodu (powodów).

9.2. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana wcześniej przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem otrzymała produkt albo:

  • jeżeli Konsument zamówił kilka produktów w ramach tego samego zamówienia: dzień, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może, jeżeli wyraźnie poinformował o tym Konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia obejmującego kilka Produktów o różnych terminach dostawy;
  • jeżeli dostawa Produktu składa się z kilku paczek lub części: od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymali ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
  • w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów przez określony czas: dzień, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.

Artykuł 10 – Rozliczenie i płatność

10.1. O ile nie uzgodniono inaczej, Kupujący musi zapłacić należną kwotę w ciągu 3 dni od zakończenia Aukcji internetowej.

10.2 Kody rabatowe nie mogą być wykorzystane do zakupu produktów przez aukcję.

Artykuł 11 – Obowiązujące prawo

11.1. W niniejszych Ogólnych warunkach aukcji oraz sporach, które mogą wyniknąć w związku z Aukcjami, obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 12 – Inne postanowienia

12.1. vidaXL zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych warunków aukcji w dowolnym momencie. W przypadku zmian nowe warunki obowiązują od najbliższej Aukcji. Bieżące warunki na początku transakcji będą obowiązywać do momentu zakończenia tej transakcji. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Ogólnych warunków aukcji będzie uważane za wiążącą akceptację takich zmian.

 


Załącznik(i)

Pobierz Regulamin aukcji